බැනර්2
බැනර්1

නිෂ්පාදන

කර්මාන්ත ස්වයංක්‍රීයකරණය සඳහා PLC, DCS, ESD, TSI අමතර කොටස් සැපයීම සහ බෙදා හැරීම

  • සෑම
  • ABB
  • බෙන්ට්ලි නෙවාඩා
  • GE
සහකරු
අපි ගැන
අපි ගැන

Xiamen RuiMingSheng Trading Co., Ltd 2010 ආරම්භ කරන ලද අතර දශකයකට වැඩි කාලයක් කර්මාන්ත ස්වයංක්‍රීය අංශයේ සේවාදායකයින් දහස් ගණනකට සේවය කර ඇත.අපි කාර්මික ස්වයංක්‍රීය අමතර කොටස් සඳහා වෘත්තීය සැපයුම්කරුවෙකි.අපි පීඑල්සී මොඩියුල, ඩීසීඑස් පාලන කාඩ්පත්, ඊඑස්ඩී පාලන කාඩ්පත්, ටර්බයින අධීක්ෂණ, කම්පන නිරීක්ෂණ සහ වත්කම් ආරක්ෂණ පද්ධතිය පිළිබඳ විශේෂඥයෝ වෙමු.

තව බලන්න